Quy tắc đặt tên của người Nhật so với Việt Nam

Quy tắc đặt tên của người Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với Nhật Bản. Sở dĩ là do nhiều yếu tố như: Quá trình hình thành phát triển lịch sử, văn hóa dân tộc, lối sống sinh hoạt và suy nghĩ,…